Standard Leveringsbetingelser

Ikræfttrædelse 20-03-2023

1. Anvendelsesområde

Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre dette udtrykkeligt er fraveget ved anden aftale. Alle opgaver bekræftes skriftligt ved en formel samarbejdsaftale.

2. Ydelser og tidsplan

2.1. Leverandør ansvar:

 • CompanYoung skal levere de ydelser, som fremgår af samarbejdsaftalen, så denne stemmer overens med kundens forventninger.
 • I videst muligt omfang undgå udskiftning af tilknyttet nøgleperson.
 • Tidsplanen for levering fremgår af samarbejdsaftalen. Såfremt der opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse, har CompanYoung pligt til at underrette kunden.
 • Såfremt der sker udskiftning af en nøgleperson, har kunden ret til at afvise denne,hvis denne ikke skønnes at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige.

2.2. Kunde ansvar:

 • Såfremt der opstår forsinkelse i forhold til tidsplanen, jf. samarbejdsaftalen, for hvilken kunden er ansvarlig, er CompanYoung berettiget til at kræve en tidsfristforlængelse for efterfølgende tidsfrister, som svarer til den opståede forsinkelse.

3. Beslutningskompetence

Da der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Leverandøren og Kunden, kan ingen af parterne indgå aftale med tredjemand, som binder den anden part, medmindre dette konkret aftales. Samtlige beslutninger om samarbejdet skal træffes ved fuld enighed mellem parterne.

CompanYoung kan inddrage andre konsulenter til særlige opgaver, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt for opgavens løsning.

CompanYoung er berettiget til at udføre rådgivningsydelser ved anvendelse af underleverandører.

4. Samarbejde

De af Leverandøren og Kunden udpegede nøglepersoner (angivet i samarbejdsaftalen) er ansvarlig for samarbejdets gennemførelse, herunder den nødvendige kommunikation parterne i mellem.

Såfremt der opstår samarbejdsvanskeligheder, skal Kunden indgive en skriftligt orientering og begrundelse til Leverandøren herom. Såfremt der ikke findes en løsning mellem nøglepersonerne, er Leverandøren forpligtet til at indsætte en anden nøgleperson.

Kunden er forpligtet til at stille eksisterende og relevant materiale til rådighed for opgavens udførelse.

5. Økonomi

Økonomien fremgår af samarbejdsaftalen. Satserne reguleres generelt pr. 1. Januar hvert år, og træder i kraft 12 måneder efter opstart. Priserne er ekskl. Moms og angives uden indregning af de årlige satsændringer.

Kørselsudgifter indgår ikke i den for samarbejdsaftalens aftalte priser

Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 50 % ved kontraktindgåelse, 50% ved levering, dette kan dog fraviges ved aftale.

Ved manglende rettidig betaling pålægges der morarenter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1.

6. Rettigheder

Kunden har fuld råderet over materiale udarbejdet af CompanYoung Group og dens koncernforbundne selskaber i forbindelse med opfyldelse af samarbejdsaftalen.

Såvel CompanYoung Group som deres koncernforbundne selskaber har ophavsret og enhver anden rettighed til de metoder, koncepter, værktøjer, software og den tilknyttede dokumentation, som de anvender i forbindelse med udførelsen af ydelserne til kunden.

CompanYoung Group og de dertilhørende koncernforbundne selskaber har ret til at identificere Kunden som modtager af en tjeneste og ydelse samt bruge Kunden som reference, herunder bruge deres logo og elementer fra det producerede materiale til de førnævnte tjenester og ydelser i salgspræsentationer, marketingmateriale og pressemeddelelser, samt at lave en kort kundeprofil, som CompanYoung Group og deres koncernforbundne selskaber kan have på deres hjemmeside til markedsføring af virksomheden. 

Kunden har ret til, mod forlangende, at få en kopi af systemer og data i forbindelse med opgavens udførelse, således at et leverandørskifte er muligt.

Endvidere tages der dog forbehold for rettigheder angående Facebook samt medier og platforme, der tilhører CompanYoung Group eller de koncernforbundne selskaber. 

7. Opbevaring af råmateriale til foto og film

CompanYoung forpligter sig til at opbevare råfiler i minimum 6 måneder, samt at notificere Kunden inden sletning af disse og tilbyde fremsendelse for et aftalt gebyr.

8. Ansvarsbegrænsning

Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af overskud eller andre former for indirekte tab i forbindelse med mangler eller forsinkelser ved en ydelse.

Leverandøren kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig for et beløb, som er højere end hvad der svarer til fakturaværdien af den ordre, som et eventuelt erstatningsansvar omhandler.

9. Ændring

Ændringer eller tilføjelser til samarbejdsaftale skal ske skriftligt til den af CompanYoung udpegede projektleder. Ændring eller tilføjelser kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

10. Ændring i forbindelse med eksterne leverandører

10.1. Leverancer der kræver fysisk fremmøde

Hvis der sker ændring i forbindelse med det aftalte tidspunkt for en leverance hvor CompanYoung skal stille med mandskab på kundens foranledning, skal der erlægges vederlag i medfør af følgende tidsfrister:

 • Under 2 dage før aftalt
  • 100% vederlag 
 • Under 7 dage før aftalt 
  • 50% vederlag 
 • Under 14 dage før aftalt
  • 25% vederlag 

10.2.  Eksterne Medier

Såfremt der er foretaget booking med kundens accept, kan der kun ske ændring, såfremt tilbagetrækning er mulig. Derved betales der omkostninger svarende til 10% af mediets pris. Såfremt tilbagetrækning ikke er mulig, betales den fulde pris.

10.3.  Tryksager

For ændringer som skal foretages efter godkendelse, gælder følgende regler. Såfremt kunden burde have opdaget fejlen, ligger ansvaret og eventuelle ekstra omkostninger hos kunden. En fejl, som ikke kunne eller var mulig for kunden at opdage, har CompanYoung ansvaret for, og dermed skal CompanYoung afholde eventuelle ekstra omkostninger.

10.4.  Kurser, Coaching og tilsvarende

Hvis der sker ændring i forbindelse med det aftalte tidspunkt for kursus, coaching eller tilsvarende afholdes evt. transportomkostninger som CompanYoung måtte have betalt, af Kunden.

11. Standsning og ophør

Kunden kan udskyde eller standse en påbegyndt opgave. Leverandøren skal honoreres for allerede udført arbejde og kan endvidere kræve de udgifter dækket, som måtte opstå i forbindelse med udskydelsen.

12.Binding og opsigelse

Aftaler indgået mellem kunden og CompanYoung er bindende og uopsigelig for samarbejdet.
Dette kan fraviges såfremt andet er aftalt, jf. samarbejdsaftalen.

13. Misligholdelse

13.1. Misligholdelse:

Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtet til at give den misligholdende Part et skriftligt påkrav hurtigst muligt med en frist på 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel.

13.2. Væsentlig misligholdelse:

Ved en parts væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne samarbejdsaftale kan den anden Part vælge at ophæve samarbejdet uden yderligere varsel.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste:

 • Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af aftalt tidsplan overfor kunden
 • Væsentlige gentagne overtrædelser af forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen.
 • Overtrædelse af konkurrence og hemmeligholdelsesklausulen.
 • Betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs.
 • Gentagen udeblivelse fra indkaldte møder uden gyldig grund.

13.3. Force Majeure: 

Såfremt Force Majeure forekommer, bortfalder ansvaret for opfyldelsen af en Parts forpligtelser, såfremt Parten ikke har kontrol over sådanne ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde eller kunne undgå eller overvinde disse.
Påberåbelse af Force Majeure skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold, endvidere skal meddelelsen indeholde årsag, det forventede omfang og den forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser.

14. Konkurs

Ved en Parts konkurs, kan den anden Part frit hæve samarbejdsaftalen i det omfang konkursloven ikke hindrer dette. Ved øvrig insolvens, hvor det viser sig at den ene Part ikke kan opfylde samarbejdsaftalen, kan den anden Part hæve samarbejdsaftalen.

15. Tvister

Tvister skal søges løst direkte mellem Parterne. Den Part, som ønsker forhandling, skal meddele dette skriftligt til den anden Part med angivelse af, hvori tvisten består.

I den situation, hvor en uoverensstemmelse ikke lader sig løse ved Parternes egen indsats, kan hver af Parterne begære mediation.

Hvis Parterne ej heller kan forlige tvisten ved mediation, kan hver Part begære sagen indbragt for voldgift.

16. Hemmeligholdelse

16.1. Tavshedspligt:

En forudsætning for samarbejdet er, at Parterne frit kan udveksle informationer og ideer, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne information til formål, som ligger uden for nærværende samarbejde.

Dette betyder at parterne, samt deres personale, underleverandører og rådgivere er underlagt en tavshedspligt hvad angår oplysninger om den anden parts forretningsforhold, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, som vil komme til kendskab ved samarbejdsaftalens opfyldelse.

16.2.  Tredjemand:

Det påhviler Parterne hver især at opbevare fortroligt materiale forsvarligt, således at uvedkommende tredjemand ikke kommer i besiddelse af materialet, ligesom det påhviler den enkelte Part at sikre, at de medarbejdere hos Parten og eventuelle tredjeparter, den pågældende Part skal indgå aftale med, og som levere ydelser til samarbejdet, bliver gjort bekendt med nærværende hemmeligholdelsesklausul og underlægges samme hemmeligholdelsesforpligtelser.

16.3.  Ophør:

Efter samarbejdets ophør er Parterne forpligtet til at returnere dokumenter mv., som måtte være udleveret til dem fra den anden Part. Hemmeligholdelsesforpligtelsen fortsætter under hele samarbejdsaftalens løbetid, men også i ubegrænset tid efter samarbejdsaftalens ophør. I øvrigt henledes Parternes opmærksomhed på Markedsføringslovens § 19.

16.4.  Oplysningspligt:

Hemmeligholdelsesklausulen viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile Parterne i henhold til fælles indgåede aftale med tredjemand, i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser, ved konfliktløsning mellem parterne eller såfremt der er givet en forudgående skriftlig tilladelse fra den beskyttede part.

17. Produktspecifikationer

Særlige betingelser gør sig gældende for følgende produkter, hvortil der foreligger et tillæg til denne aftale:

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com